Algemene Voorwaarden Guido Koppes Fotografie bij Verkoop Fotografie & Fotokunst

 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden en definities
  1. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, (rechts)handelingen, verplichtingen en overeenkomsten welke verband houden met het aanbieden van en verkoop door Guido Koppes Fotografie van Fotokunst aan de Klant.
  1. In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:
   • Algemene Voorwaarden: De onderhavige algemene voorwaarden;
   • Guido Koppes Fotografie: Guido Koppes Fotografie;
   • Fotograaf: De maker c.q. fotograaf van de Fotokunst; Guido Koppes Fotografie
   • Fotokunst: De fotografisch werken die door Guido Koppes Fotografie, in een beperkte oplage, te koop worden aangeboden als fotokunst, te weten als afdruk en/of vergroting in een vooraf door Guido Koppes Fotografie bepaalde uitvoering of in nader door de Klant te bepalen uitvoering;
   • Klant: de partij aan wie Guido Koppes Fotografie zijn Fotokunst aanbiedt, verkoopt en/of levert.
 1. Informatie Webshop

Aan de informatie zoals wordt vermeld op de website van Guido Koppes Fotografie, zoals de prijzen, formaten, beschikbaarheid en oplages, kunnen door de Klant geen rechten jegens De Guido Koppes Fotografie worden ontleend. Deze informatie is vrijblijvend en onder voorbehoud van mogelijk (druk- en zet)fouten. Guido Koppes Fotografie is ter zake niet aansprakelijk en kan in voorkomend geval een met de Klant gesloten overeenkomst ontbinden zonder gehouden te zijn tot betaling van schadevergoeding, doch onder terugbetaling van het reeds door de Klant betaalde bedrag. Indien Guido Koppes Fotografie ontdekt dat sprake is van een druk- of zetfout en de Klant ter zake een bestelling heeft geplaatst en/of een overeenkomst met Guido Koppes Fotografie heeft gesloten dan zal zij de Klant daarvan onverwijld op de hoogte brengen en met hem in overleg treden.

 1. Totstandkoming koopovereenkomst
  1. De Klant kan via de website van Guido Koppes Fotografie Fotokunst kopen. De koopovereenkomst komt tot stand nadat de Klant zijn bestelling heeft geplaatst, de koopprijs door Guido Koppes Fotografie is ontvangen en Guido Koppes Fotografie de Klant de aankoopbevestiging en de factuur heeft toegezonden. Indien de betreffende Fotokunst niet langer beschikbaar is, is Guido Koppes Fotografie gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden zonder ter zake enige vergoeding te zijn verschuldigd aan de Klant.
  1. Guido Koppes Fotografie behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten van de Klant niet te accepteren.
  1. Door het plaatsen van de bestelling en betaling van de koopprijs verklaart de Klant dat hij kennis heeft genomen van en akkoord is met toepasselijkheid van de onderhavige Algemene Voorwaarden en aanvaardt hij dat eventueel door hem zelf gehanteerde algemene voorwaarden geen toepassing zullen vinden.
 1. Oplage, certificaat van echtheid
  1. De door Guido Koppes Fotografie aangeboden Fotokunst wordt in beperkte oplage verkocht als Fotokunst.
  1. De Fotokunst wordt door Guido Koppes Fotografie voorzien van een certificaat van echtheid en/of signering door de Fotograaf.
 1. Rechten
  1. Op de Fotokunst berust auteursrecht van de Fotograaf (hetgeen onder meer wordt beschermd door de Auteurswet).
  1. De Fotokunst wordt verkocht voor decoratief gebruik door de Klant. Het is de Klant niet toegestaan de Fotokunst voor andere doeleinden te (doen) gebruiken, waaronder doch niet beperkt tot het verveelvoudigen, bewerken en/of gebruik voor commerciële doeleinden. De Klant is aansprakelijk indien hij de Fotokunst voor de niet toegestane doeleinden aanwendt of doet aanwenden en vrijwaart Guido Koppes Fotografie voor aanspraken van derden ter zake. Alle door Guido Koppes Fotografie ter zake daadwerkelijk te maken kosten zijn door de Klant verschuldigd.
 1. Prijzen en betaling
  1. Guido Koppes Fotografie behoudt zich het recht voor de op de website getoonde prijzen aan te passen.
  1. Alle op de website vermelde prijzen zijn exclusief bezorgkosten tenzij anders vermeldt.
  1. Na het plaatsen van een bestelling dient de Klant de prijs aan Guido Koppes Fotografie te voldoen. Mocht na betaling blijken dat de Fotokunst niet meer beschikbaar is, dan zal Guido Koppes Fotografie de Klant hier binnen vijf werkdagen van op de hoogte brengen en de prijs direct terugbetalen.
 1. Levering
  1. Na ontvangst van de betaling neemt Guido Koppes Fotografie contact op met de Klant om de datum vast te stellen waarop de aflevering van de Fotokunst bij de Klant zal plaatsvinden. De leveringstermijn bedraagt circa tien werkdagen na bestelling en betaling door de Klant. Deze leveringstermijn geldt niet als fatale leveringstermijn.
  1. Guido Koppes Fotografie kan de Fotokunst, op kosten van de Klant (tenzij op de website anders aangeven), doen bezorgen op een door de Klant te bepalen adres. Het is ook mogelijk dat de Klant de Fotokunst zelf ophaalt op een door Guido Koppes Fotografie aan te geven adres. Indien de Klant, bij een bezorging op een door de Klant aan te geven adres, tijdens de overeengekomen datum niet op de plaats van aflevering aanwezig is, dan zal vervoerder contact opnemen met de Klant om een nieuw tijdstip voor de levering af te spreken. De kosten van de hernieuwde levering komen voor rekening van de Klant.
  1. De Klant dient de Fotokunst bij aflevering, in bijzijn van de vervoerder grondig te inspecteren op eventuele beschadigingen en andere gebreken. In het onverhoopte geval dat de Fotokunst is beschadigd en/of gebreken vertoont dient de Klant, op straffe van verval van zijn rechten ter zake ten aanzien van Guido Koppes Fotografie, de aard van de schade gedetailleerd te vermelden/omschrijven op de transportbrief van de vervoerder en deze transportbrief dient ondertekend te worden door de Klant en de vervoerder. Ingeval van beschadigingen of gebreken wordt de Fotokunst direct weer meegenomen door de vervoerder en zal Guido Koppes Fotografie kosteloos zorgdragen voor aanlevering van een nieuw werk van de betreffende Fotokunst. De Klant heeft geen recht op ontbinding van de overeenkomst of restitutie van het door hem betaalde bedrag.
  1. Indien geen schade en/of gebreken wordt geconstateerd, ondertekent de Klant de transportbrief. De ondertekening geldt als verklaring van de Klant dat hij de Fotokunst in goede staat heeft ontvangen. Op dat moment gaat het risico ter zake van de afgeleverde Fotokunst over op de Klant. Eventuele schade die nadien ontstaat of geconstateerd wordt, kan niet worden verhaald op Guido Koppes Fotografie.
 1. Ontbinding (koop)overeenkomst

Omdat de Fotokunst tot stand is gebracht overeenkomstig de specificaties van de Klant (afmeting, materiaal etc.) en de Fotokunst op basis van de bestelling speciaal voor de Klant wordt vervaardigd is de Fotokunst persoonlijk van aard en heeft de Klant niet het recht om na aflevering van de Fotokunst de (koop)overeenkomst te ontbinden en/of de Fotokunst te retourneren. Omdat Guido Koppes Fotografie hecht aan tevreden klanten is zij wel bereid, mocht de Klant niet tevreden zijn, ter zake in overleg te treden om te bezien of een oplossing mogelijk is. Onder omstandigheden is Guido Koppes Fotografie bereid Fotokunst terug te nemen en te ruilen voor andere Fotokunst, onder de voorwaarden dat de Fotokunst onbeschadigd is, de Klant zich ter zake binnen vijf dagen na aflevering bij Guido Koppes Fotografie heeft gemeld en de Klant alle gemaakte kosten vergoedt (waaronder de druk- en omlijstingskosten, de vervoerkosten en een vergoeding voor de afwikkelingskosten). Er vindt geen restitutie plaats van door de Klant betaalde bedragen, mocht de nieuwe bestelling een lager bedrag betreffen.

 1. Aansprakelijkheid
  1. De weergave van de Fotokunst op de website van Guido Koppes Fotografie geldt slechts ter indicatie en Guido Koppes Fotografie garandeert niet dat zulks een waarheidsgetrouwe weergave van de Fotokunst betreft.
  1. De Fotokunst wordt uitgevoerd in een hoge drukkwaliteit. Guido Koppes Fotografie laat, in geval van maatwerk, de door haar verkochte Fotokunst door een professionele drukker vervaardigen. In andere, duidelijk op de website aangegeven gevallen, drukt Guido Koppes Fotografie  de Fotokunst zelf. Guido Koppes Fotografie verstrekt een garantie van drie jaar (na aflevering van de Fotokunst) op het kleurbehoud van de Fotokunst, mits de Fotokunst onder normale omstandigheden (normale luchtvochtigheid en niet in fel licht) is gebruikt. Na het verstrijken van voornoemde termijn van drie jaar aanvaardt Guido Koppes Fotografie geen aansprakelijkheid meer en vervallen eventuele rechten van de Klant.
  1. Onverminderd de op de Klant rustende inspectieplicht bij aflevering van de Fotokunst (en de gevolgen die gelden indien daaraan niet wordt voldaan door de Klant), geldt dat de Klant op straffe van verval van zijn rechten jegens Guido Koppes Fotografie eventuele klachten binnen twee maanden na ontdekking aan Guido Koppes Fotografie dient mee te delen.
  1. Guido Koppes Fotografie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst met de Klant, tenzij deze is te wijten aan opzet of grove schuld. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. De aansprakelijkheid van Guido Koppes Fotografie is in alle gevallen gelimiteerd tot €1.500.
 1. Slotbepalingen
  1. Van de Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen gelden slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Guido Koppes Fotografie en de Klant. Eventueel door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden worden van de hand gewezen en hebben geen gelding.
  1. Op de rechtsbetrekkingen tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op de levering van digitale (foto)bestanden en/of werken gemaakt in opdracht.

Guido Koppes Fotografie

21 Mei 2020