Mijn richtprijzen in geval van onrechtmatig beeldgebruik.

Een ieder die mijn foto’s gebruikt gaat akkoord met de door mij daaraan verbonden voorwaarden, die ik hieronder weergeef: Op al mijn foto’s rust mijn copyright. Zowel direct als via agentschappen verkoop ik slechts het recht tot eenmalige publicatie of ander vooraf overeengekomen gebruik, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Mijn intellectuele eigendomsrechten gaan nooit over op de beeldgebruiker. Er wordt dus slechts een (beperkte) gebruikslicentie verstrekt. Ook bij het gebruik van een van mijn foto’s, verkregen via een van mijn agentschappen, dient u een licentie te kunnen overleggen.

De inhoud van mijn website mag slechts gebruikt worden voor oriëntatie. Elk ander gebruik, distributie, vermenigvuldiging, verspreiding of beschikbaar stellen van mijn foto’s aan derden is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, uitdrukkelijk verboden. 

Mijn  basislicentietarief voor mijn foto’s is: € 350,00 ex btw. per jaar.  Op basis van vooraf gemaakte afspraken, kan ik afwijkende tarieven berekenen. Een correcte naamsvermelding is een essentieel onderdeel van mijn werk. Het is voor mij een zeer belangrijke manier om nieuwe klanten te trekken. Indien er geen naamsvermelding is bij de publicatie, of een foutieve naamsvermelding, ook als dat niet mogelijk is, rekenen ik 50% extra. 

Bij het constateren van inbreuk ontvangt de inbreukmaker een voorstel voor minnelijke schikking ten bedrage van in ieder geval het basislicentietarief plus een vermeerdering van minimaal € 200,00 om de kosten van opsporing en verhaal te dekken. Immateriële schade, het niet kunnen stellen van voorwaarden ten aanzien van de duur en omgeving van het gebruik, de vermindering van exclusiviteit en exploitatiemogelijkheden, en de juridische kosten. Bij gebruik zonder naamsvermelding of bij verminking van mijn foto’s wordt bovendien in beide gevallen een extra opslag van 50% gerekend. Bij het niet accepteren van het voorstel voor minnelijke schikking zullen rechtsmaatregelen worden genomen waarvan alle bijkomende kosten volledig zullen worden verhaald op de inbreukmaker.